Indywidualna Praktyka Fizjoterapeutyczna dr hab. Tomasz Wolny
WYKAZ PUBLIKACJI

MOJE PUBLIKACJE

Mój całkowity dorobek naukowy obejmuje 84 pełnotekstowe prace oryginalne, z czego 32 zostały opublikowane w recenzowanych czasopismach posiadających Impact Factor, 52 w recenzowanych czasopismach nie posiadających Impact Factor, 1 w suplementach czasopism recenzowanych posiadających Impact Factor i 6 w suplementach recenzowanych czasopismach nie posiadających Impact Factor. Jestem autorem 8 streszczeń, w tym 3 ze zjazdów międzynarodowych i 3 ze zjazdów krajowych oraz 2 opublikowanych w materiałach pokonferencyjnych. Jestem również współautorem 1 rozdziału w monografiach i podręcznikach międzynarodowych oraz 1 rozdziału w monografiach i podręcznikach krajowych. Łączna wartość punktowa całkowitego dorobku naukowego: Sumaryczna wartość punktowa dorobku zgodnie z rokiem opublikowania to:1118.5 pkt. KBN/MNiSW, IC 81,37. Sumaryczny impact factor zgodnie z rokiem opublikowania to: IF - 47,316 pkt. IF. H-index = 7.

 

PUBLIKACJE NAUKOWE Z IMPACT FACTOR

 1. Wolny T, Saulicz E, Gnat R, Kokosz M. Butler’s neuromobilizations combined with proprioceptive neuromuscular facilitation are effective in reducing of Upper limb sensory in late – stage stroke subjects: a three – group randomized trial. Clin Rehabil. 2010;24(9):810-21.

 2. Wolny T, Saulicz E, Gnat R, Kokosz M. Einflűsse verschindener Behandlungsmethoden auf Beschwerdenminderung bei Patienten mit hemiplegischer Schulter in einem späten Zeitpunkt nach Schlaganfall. Phys Med Rehab Kuror. 2010; 20: 164 – 169.

 3. Wolny T, Saulicz E, Gnat R, Kokosz M, Kuszewski M, Myśliwiec A. Der Einfluss der Methode PNF auf die Verteilug das Körpergewichts und die Fortbewegung von Patienten im späten Stadium nach einem Schlaganfall. Phys Med Rehab Kuror. 2011; 21: 220 – 226.

 4. Myśliwiec A, Saulicz E, Kuszewski M, Sładowski P, Wolny T, Saulicz M. Assessment of the Cervical Spine Range of Motion After the Use of Saunders Traction Device in Different Positioning of the Upper Extremities. Adv Clin Exp Med. 2014;23(5):769-74.

 5. Wolny T, Saulicz E, Myśliwiec A, Kuszewski M, Kokosz M, Saulicz M, Linek P. Effektivität von Neuromobilisation bei Rehabilitation von Störungen der taktilen Diskriminierung der obern paretischen Extremität bei Patienten in einem späten Zeitpunkt nach Schlaganfall. Phys Med Rehab Kuror. 2014; 24: 42 – 47.

 6. Linek P, Saulicz E, Wolny T, Myśliwiec A. Reliability of B – Mode Sonography of the Abdominal Muscles in Healthy Adolescents in Different Body Positions. J Ultrasound Med. 2014;33(6):1049-56.

 7. Linek P, Saulicz E, Kuszewski M, Wolny T. Ultrasound Assessment of the Abdominal Muscles at Rest and During the ASLR Test Among Adolescents With Scoliosis. J Spinal Disord Tech. 2014;19.

 8. Wolny T, Saulicz E, Shacklock M, Linek P, Kokosz M, Myśliwiec A. Die Wirksamkeit der manuellen Therapie und der Neuromobilisation in der konservativen Behandlung des Karpeltunnelsyndroms – Vorbericht. Phys Med Rehab Kuror. 2014; 24: 141 – 148.

 9. Saulicz M, Saulicz E, Myśliwiec A, Wolny T, Linek P, Knapik A, Rottermund J. Effect of a 4-week Nordic Walking training on the physical fitness and self assessment of the quality of health of women of the perimenopausal age. Przegląd menopauzalny. 2015;14(2):105-111.

 10. Linek P, Saulicz E, Wolny T, Myśliwiec A. Intra – rater reliability of B – mode ultrasound imaging of the abdominal muscles in healthy adolescents during the active straight leg raise test. PM&R. 2015;Vol(7):53-59. 2015.

 11. Wolny T, Saulicz E, Linek P, Myśliwiec A. Kinästhesie der Kraft und Bewegung und die taktile Diskrimination bei Patienten mit einer leichten Form des Karpaltunnelsyndroms. Phys Med Rehab Kuror. 2015; 25: 101-7.

 12. Linek P, Saulicz E, Wolny T, Myśliwiec A, Kokosz M. Lateral abdominal muscle size at rest and during abdominal drawing – in manoeuvre in health adolescents. Man Ther. 2015;Vol(20):117-123.

 13. Myśliwiec A, Saulicz E, Kuszewski M, Wolny T, Knapik A, Gogola A: Self-evaluation of the preparation of physicians and physiotherapists to provide medical services to people with intellectual disability. J Intellect and Develop Disabil. 2015;Vol(40)1: 104-110.

 14.  Posłuszny A, Myśliwiec A, Saulicz E, Doroniewicz I, Linek P, Wolny T. The occurrence of the cervical pain syndromes in parents of children with physical disability in the population of Poland. Disabil Health J. 2015;8(2):278-83.

 15. Linek P, Saulicz E, Wolny T, Myśliwiec A, Gogola A. Ultrasound evaluation of the symmetry of abdominal in mild adolescent idiopathic scoliosis. J of Physical Ther Science. 2015;Vol(27):465-468.

 16. Myśliwiec A, Posłuszny A, Saulicz E, Doroniewicz I, Linek P, Wolny T, Knapik A, Rottermund J,Żmijewski P, Cieszczyk P. Atlanto-Axial Instability in persons with Down’s syndrome and its impact on the ability to perform sports activities – A literature review”  J Hum Kinet.2015;12;48:17-24.

 17. Linek P, Saulicz E, Wolny T, Myśliwiec A. Assessment of the abdominal muscles at rest and during abdominal drawing-in manoeuvre in adolescent physically active girls: A case–control study. Journal of Sport and Health Science (2015), doi: 10.1016/j.jshs.2015.10.002.
 18. Wolny T, Saulicz E, Linek P, Myśliwiec A, Saulicz M. Effect of manual therapy and neurodynamic techniques vs ultrasound and laser on 2PD in patients with CTS: A randomized controlled trial. J Hand Ther. 2016;29,235-245.

 19. Wolny T, Saulicz E, Linek P, Myśliwiec A. Two-point discrimination and kinesthetic sense disorders in productive age individuals with carpal tunnel syndrome. J Occup Health. 2016;16;58(3):289-96.

 20. Linek P, Saulicz E, Myśliwiec A, Wójtowicz M, Wolny T. The effect of specific sling exercises on functional movement screen score in adolescent volleyball players: a preliminary study.J Hum Kinet. 2016 Dec 15;54:83-90.
 21. Saulicz M, Saulicz E, Knapik A, Linek P, Rottermund J, Myśliwiec A, Wolny T. Impact of physical activity and fitness on the level of kinesiophobia in women of perimenopausal age. Prz Menopauzalny. 2016;15(2):104-11.

 22. Linek P, Saulicz E, Wolny T, Myśliwiec A. Body Mass Normalization for Ultrasound Measurements of Adolescent Lateral Abdominal Muscle Thickness. J Ultrasound Med. 2016 Dec 10.

 23. Wolny T, Linek P, Saulicz E. Overall health status in patients with mild to moderate carpal tunnel syndrome: A case-control study. J Hand Ther. 2017 Feb 20.

 24. Linek P, Sikora D, Wolny T, Saulicz E. Reliability and number of trials of Y Balance Test in adolescent athletes. Musculoskelet Sci Pract. 2017 Mar 27.

 25. Wolny T, Saulicz E, Linek P, Shacklock M, Myśliwiec A. Efficacy of Manual Therapy Including Neurodynamic Techniques for the Treatment of Carpal Tunnel Syndrome: A Randomized Controlled Trial. J Manipulative Physiol Ther. 2017 Apr 8.

 26. Wolny T, Linek P, Michalski P. Inter-rater reliability of two point discrimination in acute stroke patients. NeuroRehabilitation. 2017 May,1-8.

   

   

PUBLIKACJE NAUKOWE BEZ IMPACT FACTOR 

 1. Wolny T, Saulicz E. Jakość postawy ciała wśród dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym. Zeszyty Metodyczno – Naukowe.1998; 9: 69 – 88.
 2. Wolny T, Saulicz E. Skuteczność korekcji wad postawy ciała dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym. Fizjoterapia. 1999; 7,1: 18 – 24.
 3. Wolny T, Saulicz E, Molicka D, Ryngier P. Terapia wtórnych zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego – ocena skuteczności różnych sposobów postępowania. Medycyna Sportowa. 2000; 111: 40 – 43.
 4. Ryngier P, Saulicz E, Gnat R, Wolny T. Ocena skuteczności postępowania usprawniającego osób po urazach w okolicy stawu kolanowego leczonych operacyjnie osteosyntezą wewnętrzną. Fizjoterapia Polska. 2001; 1, 4: 369 – 375.
 5. Wolny T, Saulicz E, Molicka D. Skuteczność metody Hankego w korekcji bocznych skrzywień kręgosłupa w świetle wybranych parametrów badania radiologicznego. Fizjoterapia Polska. 2002; 2, 1: 35 – 39.
 6. Wolny T, Saulicz E, Gnat R. Wykorzystanie metody PNF u chorych po udarze mózgu. Rehabilitacja w praktyce.2008;3:33-36.
 7. Kokosz M, Sodel W, Saulicz E, Wolny T, Knapik A. Bezpośrednie i krótkoterminowe efekty mobilizacji z ruchem według B. Mulligana, wykonywanych u pacjentów z niespecyficznymi dolegliwościami przeciążeniowo – bólowymi obręczy barkowej. Fizjoterapia Polska. 2009; 4(4), 9: 301 – 311.
 8. Wolny T, Saulicz E, Gnat R. Ocena efektywności metody PNF w usprawnianiu czynności życia codziennego u pacjentów w okresie późnym po udarze mózgu. Fizjoterapia Polska. 2009; 1(4), 9: 51 – 60.
 9. Kuszewski M, Saulicz E, Myśliwiec A, Knapik A, Wolny T. Rola sztywności pasywnej mięśni kulszowo – goleniowych w procesach stabilizacji. Fizjoterapia Polska. 2009; 3(4), 9: 195 – 201.
 10. Wolny T, Saulicz E, Gnat R, Kokosz M, Kuszewski M, Myśliwiec A. Subiektywna ocena efektów różnych metod leczenia usprawniającego pacjentów po przebytym udarze mózgu. Fizjoterapia Polska. 2009; 3(4), 9: 223 – 231.
 11. Wolny T, Saulicz E, Gnat R, Kokosz M, Myśliwiec A, Kuszewski M. Ocena efektywności metody Butlera w usprawnianiu gnozji kończyny górnej niedowładnej u pacjentów w okresie późnym po udarze mózgu. Fizjoterapia Polska. 2010; 2(4),10: 95 – 102.
 12. Wolny T, Saulicz E, Gnat R, Kokosz M, Myśliwiec A, Kuszewski M. Ocena efektywności metody PNF w symetryzacji obciążenia kończyn dolnych u pacjentów w okresie późnym po udarze mózgu. Fizjoterapia Polska. 2010; 4(4), 10: 263 – 270.
 13. Myśliwiec A, Saulicz E, Kuszewski M, Kokosz M, Gnat R, Wolny T. Zmiany subiektywnego odczucia dolegliwości bólowych u pacjentów z dysfunkcją szyjnego odcinka kręgosłupa usprawnianych wyciągiem Saundersa oraz metodą TENS. Fizjoterapia Polska. 2010; 3(4), 10: 211 – 221.
 14. Wolny T, Saulicz E, Myśliwiec A, Kuszewski M, Kokosz M. Badanie ultrasonograficzne i sonofeedback w fizjoterapii. Rehabilitacja w praktyce.2011;6:12-15.
 15. Myśliwiec A, Saulicz E, Kuszewski M, Kokosz M, Wolny T. Ocena wpływu wyciągu Saundersa oraz przezskórnej stymulacji nerwowo – mięśniowej na siłę chwytu u pacjentów z dolegliwościami bólowymi szyjnego odcinka kręgosłupa. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 2011; 1(6), 13: 37 – 44.
 16. Myśliwiec A, Knapik H, Mikołajewski G, Saulicz E, Knapik A, Kuszewski M, Wolny T. Ocena wybranych parametrów funkcjonalnych u dzieci z przepukliną oponowo – rdzeniową uczestniczących w obozie Aktywnej Rehabilitacji. Naukovyj Casopis Naciaznoho Pedahohicnoho Universytetu imeni M. P. Dragomanova. 2011: 152 – 156.
 17. Wolny T, Saulicz E, Gnat R, Kokosz M, Myśliwiec A, Kuszewski M. Wpływ metody PNF na poziom spastyczności u pacjentów w okresie późnym po udarze mózgu. Fizjoterapia Polska. 2011; 1(4), 11: 1 – 8.
 18. Myśliwiec A, Bielawski J, Knapik A, Rottermund J, Saulicz E, Kuszewski M, Wolny T. Wpływ wspinaczki rekreacyjnej na zmianę wybranych parametrów u osoby po przebytym udarze mózgu – opis przypadku. Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie. 2011;9;3: 384 – 393.
 19. Myśliwiec A, Knapik A, Saulicz E, Kuszewski M, Wolny T, Połedniok T. Ocena natężenia dolegliwości bólowych oraz jakości samopoczucia osób po 50 roku życia posiadających i nieposiadających psa. J Ecol Health. 2012; 16, 3: 150 -154.
 20. Myśliwiec A, Saulicz E, Kuszewski M, Wolny T, Saulicz M, Knapik A. Ocena wpływu wyciągu Saundersa oraz przeskórnej stymulacji nerwowo – mięśniowej na zmianę zakresu ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa u pacjentów z dolegliwościami bólowymi. Doniesienie wstępne. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 2012; 6(6), 14: 515 – 524.
 21. Kokosz M, Saulicz E, Wolny T, Saulicz M, Myśliwiec M, Gębala Ł, Mokrus O, Linek P. Siła i różnicowanie kinestetyczne głębokich mięśni stabilizujących odcinek lędźwiowy w subklinicznych dolegliwościach bólowych dolnej części kręgosłupa. Fizjoterapia Polska. 2012; 2(4), 12: 101 – 111.
 22. Wolny T, Saulicz E, Myśliwiec A, Kuszewski M, Kokosz M. USG – feedback – nowość w polskiej fizjoterapii. Fizjoterapia Polska. 2012; 4(4), 12: 293 – 304.
 23. Rottermund J, Knapik A, Myśliwiec A, Wolny T. Aktywność fizyczna nauczycieli z rejonu Podbeskidzia w Polsce. Naukovyj Casopis Naciaznoho Pedahohicnoho Universytetu imeni M. P. Dragomanova. 2013; 7, 2: 178 – 183.
 24. Wolny T, Saulicz E, Myśliwiec A, Kuszewski M, Knapik A, Rottermund J, Kokosz M, Saulicz M, Linek P. Badanie ultrasonograficzne i sonofeedback – nowość w gabinetach fizjoterapii. Naukovyj Casopis Naciaznoho Pedahohicnoho Universytetu imeni M. P. Dragomanova. 2013; 7: 131 – 138.
 25. Knapik A, Saulicz E, Rottermund J, Myśliwiec A, Wolny T, Saulicz M, Witanowska J, Warmuz – Wancisiewicz A. Wiek jako determinanta aktywności fizycznej i jej barier – Kinezjofobii mieszkańców południowej Polski. Naukovyj Casopis Naciaznoho Pedahohicnoho Universytetu imeni M. P. Dragomanova. 2013; 7: 333 – 340.
 26. Wolny T, Saulicz E, Linek P, Myśliwiec A, Kokosz M, Saulicz M, Słomiński P. Efektywność fizjoterapii w leczeniu zespołu bocznego przyparcia rzepki po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego – doniesienie wstępne. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 2014; 1(6), 16: 47 – 55.
 27. Myśliwiec A, Kuszewski M, Saulicz E, Linek P, Wolny T, Białach M, Posłuszny A. Ocena symetrii mięśnia poprzecznego brzucha w badaniu ultrasonograficznym. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 2014; 4(6), 16: 427 – 434.
 28. Linek P, Saulicz E, Wolny T, Myśliwiec A: Reliability of B-mode ultrasound imaging of the lateral abdominal muscles in healthy children during the active straight leg raise test. Physiotherapy and Health Activity. 2014;22:1-7.
 29. Saulicz M, Myśliwiec A, Saulicz E, Knapik A, Wolny T, Rottermund J: Wpływ posiadania psa na aktywność fizyczną i ocenę jakości zdrowia osób w starszym wieku. Problemy Higieny i Epidemiologii. 2015;Vol(96)1:170-174.
 30. Wolny T, Saulicz E, Linek P, Myśliwiec A, Zajac A (2015) The Influence of Physiotherapy on the Range of Motion and Kinesthetic Sensation of Movement in the Radiocarpal Articulation in Patients with Carpal Tunnel Syndrome. 2015; J Nov Physiother 5: 251.
 31. Myśliwiec A, Kuszewski M, Saulicz E, Nowak A, Wolny T, Gogola A, Linek P: Assessment of selected behavior aspects of 10 male persons with profound intellectual disability in regard to atmospheric conditions during a three-month-long observation. Int J Disabil Hum Dev. 2015;15(1):57-61.
 32. Saulicz E, Knapik A, Saulicz M, Linek P, Rottermund J, Wolny T, Myśliwiec A. Physical activity in youth and level of kinesiophobia in older adults. Balt J of Health and Phys Act. 2016;8(2)64-77.
 33. Wolny T, Linek P. Wprowadzenie do diagnostyki obrazowej narządu ruchu dla fizjoterapeutów. Rehabilitacja w praktyce. 2016;1:22-28.
 34. Wolny T, Linek P. Wykorzystanie diagnostyki obrazowej w codziennej pracy fizjoterapeuty – zalety i niebezpieczeństwa. Rehabilitacja w praktyce. 2016;2:24-28.
 35. Wolny T, Linek P, Wróbel Ł. Rehabilitative Ultrasound Imaging - podstawy fizyczne oraz    zastosowanie w codziennej pracy fizjoterapeuty. Rehabilitacja w praktyce. 2016;3:30-34.
 36. Wolny T, Linek P, Wróbel Ł. Rehabilitative Ultrasound Imaging - anatomia sonograficzna i sonofeedback w ocenie i kinezyterapii zespołu bocznego przyparcia rzepki. Rehabilitacja w praktyce. 2016;4:28-32. 
 37.  Kuc E, Wolny T, Linek P, Orczyk A, Pasek J. Wpływ fizjoterapii na poprawę stanu funkcjinalnego pacjentów z zespołem zaniedbywania jednostronnego. Rehabilitacja w praktyce. 2016;4:28-32.
 38.  Wolny T, Linek P, Wróbel Ł. Rehabilitative Ultrasound Imaging - anatomia sonograficzna i sonofeedback w ocenie i kinezyterapii zespołu ciasnoty podbarkowej. Rehabilitacja w praktyce. 2016;5:28-35. 
 39. Wolny T, Linek P. Rehabilitative Ultrasound Imaging w fizjoterapii niespecyficznych zespołów bólowych kręgosłupa. Rehabilitacja w praktyce. 2016;6:16-24. 
 40. Wolny T, Wróbel Ł. Wykorzystanie rentgenodiagnostyki w codziennej pracy fizjoterapeuty. Rehabilitacja w praktyce. 2017;1:18-24. 
 41. Wolny T. Platforma sensoryczna SensoDUO - nowe urządzenie do oceny i terapii zaburzeń czucia głębokiego. Rehabilitacja w praktyce. 2017;3:16-21.  

 

 STRESZCZENIA ZE ZJAZDÓW

STRESZCZENIA ZE ZJAZDÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 1. Wolny T, Saulicz E, Gnat R. The effectiveness of the PNF method in gait reeducation in hemiplegic patients – a preliminary study. World Physical Therapy 2003 Barcelona Spain. 14th International Congress of The World Confederation for Physical Therapy. Streszczenie w Word Physical Therapy, 2003, RR-PO-0326.

 

 1. Wolny T, Saulicz E, Gnat R. The evaluation of the efficacy of tensive mobilizations of the upper extremity peripheral nerves in therapy of the sensory disorders in hemiplegic patients – a preliminary study. World Physical Therapy 2003 Barcelona Spain. 14th International Congress of The World Confederation for Physical Therapy. Streszczenie w Word Physical Therapy, 2003, RR-PO-0326.

 

 1. Kokosz M, Saulicz E, Knapik A, Kuszewski M, Wolny T, Gruca M, Rzepka R. Charakterystyka zmian zakresu ruchomości w zależności od stopnia nasilenia subklinicznych objawów przeciążeniowych dolnego odcinka kręgosłupa. II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych” Kazimierz Dolny. 2007. Streszczenie w: Materiały pokonferencyjne, Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych, Tom II, Wydawnictwo Polihymnia, 2007, str. 99.

STRESZCZENIA ZE ZJAZDÓW KRAJOWYCH

 1. Wolny T, Saulicz E, Molicka D. Skuteczność metody Hankego w korekcji bocznych skrzywień kręgosłupa w świetle wybranych parametrów badania radiologicznego. Medycyna Sportowa. XII Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Łódź 1999. Streszczenie w: Medycyna Sportowa, 1999, VIII, 97,str.12.

 

 1. Ryngier P, Saulicz E, Gnat R, Wolny T. Ocena skuteczności postępowania usprawniającego osób po urazach w okolicy stawu kolanowego leczonych operacyjnie osteosyntezą wewnętrzną. Medycyna Sportowa. XII Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Łódź 1999. Streszczenie w: Medycyna Sportowa, 1999, VIII, 97, str.27.

 

 1. Wolny T, Saulicz E, Molicka D, Ryngier P. Terapia wtórnych skutków zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego – ocena skuteczności różnych sposobów postępowania. Medycyna Sportowa. XII Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Łódź, 1999. Streszczenie w: Medycyna Sportowa, 1999, VIII, 97,str.12.

 

MONOGRAFIE I PODRĘCZNIKI

 

MONOGRAFIE

 1. Wolny T. Ocena efektywności terapii manualnej i neuromobilizacji w zachowawczym leczeniu zespołu kanału nadgarstka. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Wydawnictwo AWF, 2014. ISBN 978-83-64036-22-4.

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

 1. Myśliwiec A, Knapik H, Pasek A, Kuszewski M, Saulicz M, Ryngier P, Wolny T. Rehabilitation of Patients with the klinefelter’s syndrome – review of available literature. Humanitites dimension of physiotherapy, rehabilitation, nursing and public health. Radom University in Radom. 2011: 89 – 99.

 

 1. Gogola A, Wolny T: Wpływ gipsów hamujących na wybrane parametry posturalne - analiza przypadku. Aktualne problemy diagnozy i terapii osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i zaburzeniami rozwojowymi. Red. A. Michalska, J Błońska. Wydawnictwo Libron, Kraków, 2014.

SUPLEMENTY

 PUBLIKACJE W SUPLEMENTACH CZASOPISM

 1. Kokosz M, Saulicz E, Knapik A, Kuszewski M, Wolny T, Gruca M, Rzepka R. Characteristics of Range of Motion Changes in Relation to the Level of Subclinical Overloading Symptoms in Lumbar Part of the Spine. Polish J. of Environ. Stud. 2007; 16, 5: 261 – 264.

 

 1. Kokosz M, Saulicz E, Gnat R, Wolny T, Sroka M, Duraj K. Wpływ metody SET na zmiany zakresu ruchomości i obwodów w obrębie kończyny górnej we wczesnym okresie usprawniania po zabiegu mastektomii. Postępy Rehabilitacji. 2007: 108.

 

 1. Wolny T, Saulicz E, Gnat R, Kokosz M. Wpływ metody PNF na zachowanie się spastyczności u pacjentów w okresie późnym po udarze mózgu. Postępy Rehabilitacji. 2007: 35 – 36.

 

 1. Kuszewski M, Saulicz E, Myśliwiec A, Wolny T, Knapik A. Ocena wpływu stosowania technik autostretchingu na zmiany długości funkcjonalnej mięśni kulszowo – goleniowych mierzonej testem dopełnienia kąta. XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii pt. „Fizjoterapia we współczesnej medycynie.” Łódź, 2011. Streszczenie w: Fizjoterapia Polska. Vol.11, Supl.1, 2011, str. 47.

 

 1. Kuc E, Wolny T, Saulicz E, Kuszewski M, Myśliwiec A, Kokosz M. Wpływ rehabilitacji na poprawę stanu funkcjonalnego pacjentów z zespołem zaniedbywania jednostronnego – doniesienie wstępne. XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii pt. „Fizjoterapia we współczesnej medycynie”. Łódź, 2011. Streszczenie w: Fizjoterapia Polska. Vol.11, Supl.1, 2011, str. 78.

 

 1. Wolny T, Halicki Ł, Saulicz E, Kuszewski M, Myśliwiec A, Kokosz M. Wpływ terapii opartej o neuromobilizacje napięciowe i ślizgowe na stan kliniczny pacjentów z Zespołem Cieśni Nadgarstka – doniesienie wstępne. XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii pt. „Fizjoterapia we współczesnej medycynie”. Łódź 2011. Streszczenie w: Fizjoterapia Polska. Vol.11, Supl.1, 2011, str. 47.

 

 1. Myśliwiec A, Bielawski J, Knapik A, Rottermund J, Saulicz E, Kuszewski M, Wolny T. Wpływ wspinaczki rekreacyjnej na zmianę wybranych parametrów u osób po przebytym udarze mózgu – opis przypadku. III Międzynarodowe Dni Rehabilitacji. Potrzeby i Standardy Rehabilitacji w chorobach i po urazach ośrodkowego układu nerwowego. Rzeszów 2011. Streszczenie w: Materiały pokonferencyjne, Potrzeby i Standardy Rehabilitacji w Chorobach i po Urazach Ośrodkowego Układu Nerwowego, 2011, str. 48.

 

 

 

 

KONFERENCJE

 PREZENTACJE NA KONFERENCJACH

1999r. - XII Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: Fizjoterapia u progu XXI wieku. Łódź, 1999.

 1. Wolny T, Saulicz E, Molicka D, Ryngier P: Terapia wtórnych skutków zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego – ocena skuteczności różnych sposobów postępowania. Praca wygłoszona na XII Kongresie PTF (Łódź, 10-12.09.1999). Streszczenie w: Medycyna Sportowa, 1999, VIII, 97, str.27.

 

 1. Wolny T, Saulicz E, Molicka D: Skuteczność metody Hankego w korekcji bocznych skrzywień kręgosłupa w świetle wybranych parametrów badania radiologicznego. Praca wygłoszona na XII Kongresie PTF (Łódź, 10-12.09.1999). Streszczenie w: Medycyna Sportowa, 1999, VIII, 97,str.12.

 

 1. Ryngier P, Saulicz E, Gnat R, Wolny T: Ocena skuteczności postępowania usprawniającego osób po urazach w okolicy stawu kolanowego leczonych operacyjnie osteosyntezą wewnętrzną. Praca wygłoszona na XII Kongresie PTF (Łódź, 10-12.09.1999). Streszczenie w: Medycyna Sportowa, 1999, VIII, 97, str.27.

2003r. – 14th Congress of the World Confederation for Physical Therapy. Barcelona, 2003.

 1. Wolny T, Saulicz E, Gnat R: The effectiveness of the PNF method in gait reeducation in hemiplegic patients – a preliminary study. Praca wygłoszona na 14 th International WCPT Congress (Barcelona, 7-12.06.2003). Streszczenie w Word Physical Therapy, 2003, RR-PO-0326.

 

 1. Wolny T, Saulicz E, Gnat R: The evaluation of the efficacy of tensive mobilisations of the upper extremity peripheral nerves in therapy of the sensory disorders in hemiplegic patients – a preliminary study. Praca wygłoszona na 14 th International WCPT Congress (Barcelona, 7-12.06.2003). Streszczenie w: Word Physical Therapy, 2003, RR-PO-0329.

 

2007r. – II Międzynarodowe Sympozjum. Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. UMCS Lublin, Akademia Medyczna w Lublinie. Kazimierz Dolny, 2007.

 1. Kokosz M, Saulicz E, Knapik A, Kuszewski M, Wolny T., Gruca M, Rzepka R: Characteristics of range of motion changes in relation to the level of subclinical overloading symptoms in lumbar part of the spine. Praca wygłoszona na II Międzynarodowym Sympozjum Naukowym (Kazimierz Dolny, 26-28.04. 2007). Streszczenie w: Materiały pokonferencyjne, Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych, Tom II, Wydawnictwo Polihymnia, 2007, str. 99.

2007r. – VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Łódź, 2007.

 1. Wolny T, Saulicz E, Gnat R, Kokosz M: Wpływ metody PNF na zachowanie się spastyczności u pacjentów okresie późnym po udarze mózgu. Praca wygłoszona na VI Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (Łódź, 27-29.09.2007). Streszczenie w: Postępy Rehabilitacji, 2007, Suplement nr 5, str.35.

 

 1. Kokosz M, Saulicz E, Gnat R, Wolny T, Sroka M, Duraj K: Wpływ metody SET na zmiany zakresu ruchomości i obwodów w obrębie kończyny górnej we wczesnym okresie usprawniania po zabiegu mastektomii. Praca wygłoszona na VI Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (Łódź, 27-29.09.2007). Streszczenie w: Postępy Rehabilitacji, 2007, Suplement nr 5, str.108.

2007r. – XIV Międzynarodowy Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Kierunki rozwoju fizjoterapii. Wrocław, 2007.

 1. Wolny T, Saulicz E, Gnat R: Wpływ metody PNF na symetryzację obciążenia kończyn dolnych u pacjentów okresie późnym po udarze mózgu. Praca wygłoszona na XIV Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (Wrocław, 19-21.10.2007). Streszczenie w: Materiały pokonferencyjne, Kierunki rozwoju fizjoterapii, 2007, str. 336.

 

 1. Wolny T, Saulicz E, Gnat R, Wójcik-Ortenburger A: Wpływ metody PNF na poprawę pacjentów zakresie czynności życia codziennego u pacjentów okresie późnym po udarze mózgu. Praca wygłoszona na XIV Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (Wrocław, 19-21.10.2007). Streszczenie w: Materiały pokonferencyjne, Kierunki rozwoju fizjoterapii, 2007, str. 338.

2011r. – III Międzynarodowe Dni Rehabilitacji. Potrzeby i Standardy Rehabilitacji w Chorobach i po Urazach Ośrodkowego Układu Nerwowego. Rzeszów, 2011.

 1. Myśliwiec A, Bielawski J, Knapik A, Rottermund J, Saulicz E, Kuszewki M, Wolny T: Wpływ wspinaczki rekreacyjnej na zmianę wybranych parametrów u osoby po przebytym udarze mózgu – opis przypadku. Praca wygłoszona na III Międzynarodowych Dniach Rehabilitacji (Rzeszów, 03-04.03.2011). Streszczenie w: Materiały pokonferencyjne, Potrzeby i Standardy Rehabilitacji w Chorobach i po Urazach Ośrodkowego Układu Nerwowego, 2011, str. 48.

2011r. – XV Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Fizjoterapia we współczesnej medycynie.  Łódź, 2007.

 1. Wolny T, Halicki Ł, Saulicz E, Kuszewski M, Myśliwiec A, Kokosz M: Wpływ terapii opartej o neuromobilizacje napięciowe i ślizgowe na stan kliniczny pacjentów z zespołem cieśni nadgarstka – doniesienie wstępne. Praca wygłoszona na XV Jubileuszowym Międzynarodowym Kongresie PTF (Łódź, 17-19.11.2011). Streszczenie w: Fizjoterapia Polska. Vol.11, Supl.1, 2011, str. 81.

 

 1. Kuc E, Wolny T, Saulicz E, Kuszewski M, Myśliwiec A, Kokosz M: Wpływ rehabilitacji na poprawę stanu funkcjonalnego pacjentów z zespołem zaniedbywania jednostronnego – doniesienie wstępne. Praca wygłoszona na XV Jubileuszowym Międzynarodowym Kongresie PTF (Łódź, 17-19.11.2011). Streszczenie w: Fizjoterapia Polska. Vol.11, Supl.1, 2011, str. 78.

 

 1. Kuszewski M, Saulicz E, Myśliwiec A, Wolny T, Knapik A: Ocena wpływu stosowania technik autostretchingu na zmianę długości funkcjonalnej mięśni kulszowo-goleniowych mierzonej testem dopełnienia kąta. Praca wygłoszona na XV Jubileuszowym Międzynarodowym Kongresie PTF (Łódź, 17-19.11.2011). Streszczenie w: Fizjoterapia Polska. Vol.11, Supl.1, 2011, str. 47.

2011r. – Konferencja Naukowa. Humanistyczny wymiar fizjoterapii, rehabilitacji i pielęgniarstwa. Radomska Szkoła Wyższa. Radom, 2011.

 1. Myśliwiec A, Knapik H, Pasek A, Kuszewski M, Saulicz M, Ryngier P, Wolny T: Rehabilitation of patients with the Klinefelter’s syndrome – review of available literature. Praca wygłoszona na Konferencja Naukowa. Humanistyczny wymiar fizjoterapii, rehabilitacji i pielęgniarstwa (Radom, 15.04.2011). Pełny tekst: Humanistyczny wymiar fizjoterapii, rehabilitacji i pielęgniarstwa, zdrowia publicznego, turystyki i rekreacji. Radom, 2011, str.117.

2011r. – Konferencja Naukowa. Realizacja zdrowego stylu życia. Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki. Ukraina, Drohobycz 2011.

 1. Myśliwiec A, Knapik H, Mikołajewski G, Saulicz E, Knapik A, Kuszewski M, Wolny T: Ocena wybranych parametrów funkcjonalnych u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową uczestniczących w obozie Aktywnej Rehabilitacji. Praca wygłoszona na Konferencji Naukowej. Realizacja zdrowego stylu życia. (Drohobycz 2011). Pełny tekst: Naukovij Casopis. – Kijów: [B.w] 2011 – Naukovo-pedagogicni problemi fizicnoj kulturi: Fizicna kultura i sport. Ministerstvo osviti i nauki, molodi ta sporu Ukraini; Nacionanij Pedagogocnij Univesitet imeni M.P. Dramoganova.Seria;15, T.13:152-156.

2012r. – Konferencja Naukowo-Dydaktyczna. Neurodynamika – możliwości zastosowania i efekty terapii. Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego im Jerzego Kukuczki w Katowicach. Katowice, 2012.

 1. Wolny T, Saulicz E, Kuszewski M, Myśliwiec A, Kokosz M, Saulicz M, Linek P: Ocena efektywności fizjoterapii opartej o terapię manualną i neuromobilizacje w leczeniu zespołu kanału nadgarstka. Praca wygłoszona na Konferencji Naukowo-Dydaktycznej - Neurodynamika – możliwości zastosowania i efekty terapii (Katowice, 14.11.2012).

2014r. – Konferencji Naukowo-Szkoleniowa “Aktywna Rehabilitacja, Rekreacja i Sport Osób Niepełnosprawnych”. Repty, 2014.  

 1. Saulicz M, Saulicz E, Myśliwiec A, Wolny T, Linek P: Wpływ treningu marszowego Nordic Walking na sprawność fizyczną i samoocenę zdrowia osób w wieku średnim. Praca wygłoszona na Konferencji Naukowo-Szkoleniowej “Aktywna Rehabilitacja, Rekreacja i Sport Osób Niepełnosprawnych” (Repty 24-25.10.2014).

2016r. - 4th International Seminar on Behavioral Methods. Center for Experimental Medicine Medical University of Silesia in Katowice. Wisła 09-10.09.2016.

 1. Wolny T, Linek P: Wpływ długotrwałego spożywania środków psychoaktywnych na rozwój czuciowej neyropatii obwodowej - doniesienie wstępne.

2016r. – Ogólnopolska Konferencja Medyczno-Fizjoterapeutyczna. Medycyna, fizjoterapia i cybernetyka w usprawnianiu osób z zaburzoną kontrolą nerwowo-mięśniową. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa. Katowice, 2016.

 

 1. Wolny T: Wykorzystanie metod neurodynamicznych w usprawnianiu osób ze schorzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Praca wygłoszona na Ogólnopolskiej Konferencji Medyczno-Fizjoterapeutyczna (Katowice, 25.11.2016).

2016r. – XII Konferencja Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Perspektywy rozwoju fizjoterapii. Pabianice, 2016.

 

 1. Wolny T, Wróbel Ł, Linek P, Zatorski M: Wpływ zmiany obciążenia kończyn dolnych na grubość mięśni przednio-bocznej ściany brzucha w warunkach fizjologicznych – doniesienie wstępne. Praca wygłoszona na XII Konferencji Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (Pabianice 26.11.2016).

 

WYKŁADY

WYKŁADY NA ZAPROSZENIE

2012r. – IX Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej. Rehabilitacja w bólach krzyża oparta na dowodach naukowych (Evidence-Based Medicine). PTRN, AWF Katowice, Wydawnictwo Elamed. Katowice, 2012.

 

 1. Wolny T, Saulicz E, Kuszewski M, Kokosz M, Myśliwiec A, Gnat R, Saulicz M: Krytyczne spojrzenie na terapię manualną w bólach krzyża. Praca wygłoszona na IX Sympozjum Naukowym Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej (Katowice, 08-09.06.2012).

 

2012r. – VII Konferencja Warsztatowa. Metody neurofizjologiczne i terapia manualna w fizjoterapii dzieci i dorosłych. Wydawnictwo Elamed, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Wisła, 2012.

 

 1. Wolny T, Saulicz E, Kuszewski M, Myśliwiec A, Kokosz M, Saulicz M, Linek P: Możliwości zastosowania terapii manualnej w diagnostyce i terapii najczęstszych dysfunkcji odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Praca wygłoszona na VII Konferencja Warsztatowa. Metody neurofizjologiczne i terapia manualna w fizjoterapii dzieci i dorosłych (Wisła, 07-08.12.2012).

 

 1. Kokosz M, Saulicz E, Wolny T, Kuszewski M, Myśliwiec A, Saulicz M, Linek P: Zastosowanie metody Neurac w leczeniu dyskopatii. Praca wygłoszona na VII Konferencja Warsztatowa. Metody neurofizjologiczne i terapia manualna w fizjoterapii dzieci i dorosłych (Wisła, 07-08.12.2012).

 

2016r. – IV Opolski Festiwal Fizjoterapii. Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska, Opole, 2016.

 

 1. Wolny T. Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI) – anatomia sonograficzna i sonofeedback w codziennej pracy fizjoterapeuty. Warsztaty. IV Opolski Festiwal Fizjoterapii, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska, Opole, 2016 (Opole, 03-04.06.2016).